top of page

Màn hình LCD: 1999 số đếm , Chỉ thị số 
 - DCV: 200mV/2V/20V/200V/600V
 - ACV: 200V/600V
 - DCA: 200μA/2mA/20mA/200mA/10A
 - Ω: 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ

TMT46001 - Đồng Hồ Đo Điện Vạn Năng

bottom of page