top of page

Búa nhựa đầu tròn đập không nảy

Trọng lượng: 2LB

Bề mặt nhựa không dính,

Không tạo lửa, 24/T

THT79021 - Búa Nhựa Đầu Tròn

bottom of page