top of page

Đế xoay

Kích thước : 8 inch,

Trọng lượng: 18 kg,

Lực kẹp tối đa: 1200 KN

THT6181 - Ê Tô Kẹp

bottom of page