top of page

Đế xoay

Kích thước : 6 inch,

Trọng lượng: 10 kg,

Lực kẹp tối đa: 1000 KN

THT6161 - Ê Tô Kẹp

bottom of page