top of page

Đế xoay

Kích thước : 4 inch,

Trọng lượng: 6 kg,

Lực kẹp tối đa: 600 KN

THT6141 - Ê Tô Kẹp

bottom of page