top of page

Căt đồng và nhôm, Đường kính cắt: 3-32mm, - 48/T

THT53321 - Dao Cắt Ống Đồng Nhôm

bottom of page