top of page

Chiều dài: 260mm, 10'',

Đầu kềm gồm các size: 2.4mm, 3.2mm,4mm,4.8mm

THT32101 - Kềm Rút Rivet 10"

bottom of page