top of page

Size: 370 x 120 x 163 mm,

Độ dày của thép:0.6-0.8mm,

Hai tầng

THT10703 - Hộp Đồ Nghề

bottom of page