top of page

Gồm 1 mỏ lếch hai đầu miệng size:

9-14mm, 15-22mm,

1 mỏ lếch

1 đầu miệng size: 23-32mm

- 20/T

THT10309328 - Bộ Mỏ Lết Đa Năng

bottom of page