top of page

150mm (6 inch), Kích thước điều chỉnh: 0-19.2 mm, 120/T

THT101063 - Mỏ Lết

bottom of page