top of page

Size:

20mm,22mm,25mm

29mm,32mm,35mm

38mm,44mm,48mm

50mm, 2 lưỡi cưa khoét răng cưa - 10/T

TACSH1121- Bộ 12 Mũi Khoét Kim Loại

bottom of page