top of page

26 cái đầu vít gồm:

1 cái đầu giữ ratchet,

18 cái đầu vít dài 65mm size:

PH0,PH1,PH2,PH3,

PZ1,PZ2,PZ3,
SL3,SL4,SL5,SL6,SL7,

T10,T15,T20,T25,T27, T30.

6 cái cánh tay điện size:

5mm,6mm,7mm, 8mm9mm, 10mm.

Chất liệu CR-V - 24/T

TACSD30266 - Bộ 26 Tua Vít

bottom of page