top of page

Gồm 16 tua vít cùng size 6.35X25mm

với chất liệu:

SL3,SL4,SL5,SL6,SL6,SL7

PH1,PH2, PH2,PH3,PZ1,PZ2

T10,T15,T20,T25 
7Pcs 1/4" Power sleeve
5MM 6MM 7MM 8MM 9MM 10MM 11MM
1Pcs tay cầm ratchet

24/T

TACSD30246 - Bộ 24 Tua Vít

bottom of page