top of page

Khả năng khoan: 5.0-20mm,

Đầu khoan 115mm,

Đóng gói trong hộp màu (10/T)

TAC452002W - Đầu Khoan Không Răng 5.0-20mm

bottom of page