top of page

Đường kính : 180mm, Lỗ cốt 22.23mm (10/T)

TAC2421801 - Chén Mài Đá/Bê Tông 180mm

bottom of page