top of page

Kích thước đĩa cắt: 405mm(16")X25.4mm,  

Độ rộng lưỡi : 10mm, đóng gói trong họp màu (2/T)

TAC2164051 - Đĩa Cắt Nhựa Đường

bottom of page