top of page

Size: 14x160mm,

đóng gói bằng móc treo

DBH1211401 - Mũi khoan bê tông đuôi gài

bottom of page