Size: 10x160mm,

đóng gói bằng móc treo

DBH1211002 - Mũi khoan bê tông đuôi gài