Size: 8x260mm,

đóng gói bằng móc treo

DBH1210804 - Mũi khoan bê tông đuôi gài