top of page

Size: 6x260mm,

đóng gói bằng móc treo

DBH1210604 - Mũi khoan bê tông đuôi gài

bottom of page