top of page

Size: 4X64mm, đóng gói trong ống nhựa

DBG1110401 - Mũi khoan gạch và kiếng

bottom of page