Kích thước: 100 mm;

Đường kính dây cước: 0.3mm, cốt M10 x 1.5.

Đóng gói trong vĩ nhựa

WB11002 - Chén cước thẳng