top of page

Size: 12 x 13 mm,

Chiều dài: 190 mm - 240/T

TORSP12131 - Cờ Lê 2 Vòng 12x13mm

bottom of page