top of page

- Đo điện áp DC: 60mV/600mV/6V/60V/600V đến 1000V ,

 + Độ chính xác cơ bản: ±0.7 % ( 3 thang đo) đến ±0.8% ( 2 thang đo).
- Đo dòng điện AC: 60A/600A/1000A,

 + Độ chính xác cơ bản: ±2.0%, 6 thang đo
- Đo điện trở: 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ đến 60 MΩ,

 + Độ chính xác cơ bản: ±0.8 % đến  ±1.2%, 3 thang đo
- Đo điện áp AC: từ 60mV/600mV/6V/60V/600V đến 750V ,

 + Độ chính xác cơ bản: ±0.8 % ( 3 thang đo) đến ±1% ( 4 thang đo). 
- Đo điện dung: 10nF/100nF/1000nF/10µF/100µF/1000µF/10mF/100mF,

 + Độ chính xác cơ bản ±4.0% , 5 thang đo
- Tần số: 0~ 10KHz, Độ chính xác ±1.5%, 5 thang đo
- Màn hình: LCD, số đếm  6000.

TMT410002 - Kềm Đo Ampeke

bottom of page