top of page

Kích thước cảo 3 chấu: 4 inch,

Lực cảo tối đa: 4000 kg,

Chất liệu bằng Cr-V, chiu nhiệt cao,

Kích thước phạm vi cảo:

A=120MM,A1=125MM,

L1=40MM,L2=87MM,

L3=38MM,L4=60MM - 10/T

THTGP346 - Cảo 3 Chấu

bottom of page