top of page

Kích thước cảo 2 chấu: 6 inch,  

Lực cảo tối đa: 5000 kg,

Chất liệu bằng Cr-V, chiu nhiệt cao,

Kích thước phạm vi cảo:

A=160MM,A1=155MM,

L1=50MM,L2=140MM,

L3=50MM,L4=105MM

- 6/T

THTGP266 - Cảo 2 Chấu

bottom of page