top of page

Kích thước cảo 2 chấu: 4 inch,  

Lực cảo tối đa: 3000 kg,

Chất liệu bằng Cr-V, chiu nhiệt cao,

Kích thước phạm vi cảo:

A=115MM,A1=125MM,

L1=40MM,L2=90MM,

L3=38MM,L4=60MM

- 10/T

THTGP246 - Cảo 2 Chấu

bottom of page