top of page

Chiều dài: 200mm,

Gồm:

1 giũa gỗ hình dẹp,

1 hình bán nguyệt,

1 hình tròn - 20/T

THT918326 - Bộ Giũa Gỗ

bottom of page