top of page

Đường kính  đầu búa: 40mm, - 30/T

THT77406 - Búa Đầu Nhựa & Cao Su

bottom of page