top of page

Có sợi dài dây 30m trong họp phấn vẽ đường,

1 bình phấn màu xanh,

1 thước đo độ chính xác của đường kẽ,

Đóng gói trong vĩ nhựa. 40/T

THT661301 - Phấn Vẽ Đường Thẳng

bottom of page