top of page

Tổng chiều dài cắt: 5000m/ cái vòng cắt,

Chiều dài của sp: 178 mm

THT561781 - Dao Cắt Kiếng

bottom of page