top of page

Chiều dài: 450mm/18 inch,

Độ dày: 0.9mm

THT55186 - Cưa Tay Lá Liễu 18"

bottom of page