top of page

Chiều dài: 400mm/16 inch,

Độ dày: 0.9mm

THT55166 - Cưa Tay Lá Liễu 16"

bottom of page