top of page

Chiều dài: 250mm (10 inch),

Cắt bên trái

THT521106 - Kéo Cắt Tole

bottom of page