top of page

Kích thước lưỡi: 100mm (L) x 18mm (W)Chiều dài: 178mm

THT511812 - Dao Rọc Giấy 178mm

bottom of page