top of page

Gồm 6 đục tròn với các size:

1/16"(1.5mm)*1/4"(6mm)*6"(152mm)
1/8"(3mm)*5/16"(8mm)*6"(152mm)
5/32"(4mm)*5/16"(8mm)*6"(152mm)
3/16"(5mm)*5/16"(8mm)*6"(152mm)
1/4"(6mm)*3/8"(10mm)*6"(152mm)
5/16"(8mm)*3/8"(10mm)*6"(152mm) - 24/T

THT42K0601 - Bộ Đục Tròn

bottom of page