top of page

1 đầu vặn Ratchet 1/4", 45T;

13 đầu cắm 1/4": 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13mm;

1 khớp nối 1/4" DR.;

2 thanh mở 1/4" 50mm & 100mm;

1 thanh trượt hình T 1/4" *114mm;

1 thanh mở linh động 1/4"*150mm;

1 đầu vặn ratchet 1/2", 45T;

18 đầu cắm 1/2":

8-10-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32mm;

1 khớp nối 1/2" Dr.;

2 thanhmo73 1/2" Dr.: 125mm &250mm;

1 thanh trượt hình T 1/2"*250mm;

2 đầu cắm spark plug: 16mm & 21mm;

Chất liệu: CR-V (50BV30),

Chịu nhiệt.4/T

THT421441- Bộ 44 cái socket (1/4+1/2 inch) & cần 2 chiều

bottom of page