top of page

Độ rộng: 6 mm, 12 mm, 19mm, 25mm.

THT41K0401 - Bộ 4 Cái Đục Gỗ

bottom of page