top of page

Kích thước của kềm: 32 inch (815mm);

Kích thước  áp dụng: 2.4mm, 3.2mm,4mm,4.8mm

- 8/T

THT32321 - Kềm Rút Rivet Tay Gấp

bottom of page