top of page

Kích thước của kềm: 17 inch ( 420 mm);

Kích thước  áp dụng: 3.2mm,4mm,4.8mm

- 20/T

THT32176 - Kềm Rút Rivet 17"

bottom of page