top of page

Kích Kềm răng: 8 inch;

Kềm cắt: 6 inch,

Kềm nhọn: 6 inch.

Chất liệu bằng thép CR-V, đen bóng

- 20/T

THT2K0301 - Bộ 3 Kềm

bottom of page