top of page

Kích thước gồm:

Kềm răng 8 inch,

Kềm cắt 6 inch,

Kềm mũi dài 6 inch,

Có lớp dầu bóng và chống gỉ,

Đóng gói bằng thẻ trượt. 20/T

THT1K0301 - Bộ 3 Kềm

bottom of page