top of page

Trọng lượng nâng: 3 tấn

Độ cao nâng: 3m,

Số dây xích nâng: 2

Khoảng cách từ đỉnh móc đến móc treo: 300mm

Lực chuỗi kéo để nâng tải: 322.5N, Khối lượng bá lăng: 10 kg, đóng trong thùng gỗ

THT1631 - Bá Lăng Xích

bottom of page