top of page

Trọng lượng nâng: 1 tấn,

Độ cao nâng: 3m, số dây xích nâng: 1

Khoảng cách từ đỉnh móc đến móc treo: 300mm

Lực chuỗi kéo để nâng tải: 322.5N,

Khối lượng bá lăng: 10 kg, đóng trong thùng gỗ

THT1611 - Bá Lăng Xích

bottom of page