top of page

Con đội 30 tấn,  Chiều cao tối thiểu: 285 mm,

Chiều cao tối đa: 465 mm, Chiều dài di chuyển: 185 mm,

Trọng lượng 22.3 kg

THT109302 - Con Đội

bottom of page