top of page

Con đội 2 tấn,

Chiều cao tối thiểu: 181 mm,

Chiều cao tối đa: 345mm,

Chiều dài di chuyển: 164mm,

Trọng lượng 2.6 kg

THT109022 - Con Đội

bottom of page