top of page

Size: 400 x 200 x 159 mm,

Độ dày của thép:0.6-0.8mm,

Ba tầng

THT10702 - Hộp Đồ Nghề

bottom of page