top of page

Bộ 8 cái cờ lê hai vòng,

Kích thước: 6-22mm

(6x7mm,8x9mm,10x11mm, 12x13mm,

14x15mm,16x17mm,18x19mm, 20x22mm)

- 10/T

THT102486 - Bộ Cờ Lê Hai Vòng

bottom of page