top of page

Bộ 12 cờ lê vòng miệng,

Size: 6-32mm

(6mm,8mm,10mm,12mm,14mm,

17mm,19mm,22mm,24mm,27mm,30mm,32mm)

- 8/T

THT1022122 - Bộ Cờ Lê Vòng Miệng

bottom of page