top of page

Bộ 12 cờ lê vòng miệng,

Size: 6-24mm

(6mm,8mm,10mm,11mm12mm,13mm,

14mm,15mm,17mm,19mm,22mm,24mm)

- 8/T

THT1022121 - Bộ Cờ Lê Vòng Miệng

bottom of page